PostDok "Pilsētu lingvistiskā ainava.."

  Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: 

  valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva

  (Nr.1.1.1.2/VIAA/1/16/011, LU Nr. ESS2017/245, vad. Dr.philol. Solvita Pošeiko) 

  [Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts"] 

PROJEKTA MĒRĶIS

Pilnveidojot zināšanas par Lingvistiskās ainavas izpētes teorijām un metodoloģiju un popularizējot lingvistiskās ainavas pētījumu praktisko izmantojumu, attīstīt valodniecības zinātnisko domu Latvijā un šīs lingvistiskās zināšanas pārnest uz izglītību un ekonomiku.

SASNIEDZAMIE REZULTĀTI

 • zinātniska monogrāfija par lingvistiskās ainavas starpdisciplinārām teorijām, metodoloģiju un valodas situāciju Baltijas valstu lingvistiskajā ainavā
 • 9 zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas
 • 2 populārzinātniski izdevumi valodas jautājumu un latviešu valodas kā svešvalodas teoriju, metodikas un lingvistiskās prakses apguvei
 • populārzinātnisks izdevums ar valodas un ekonomikas teoriju iztirzājumu, kā arī ar ieteikumiem uzņēmuma nosaukuma un reklāmas izveidei
 • brīvpieejas lingvistiskās ainavas mājaslapa ar fotogrāfijām, publisko tekstu sociolingvistisko analīzi un uzziņu avotiem.

Projekta aktualitātes (20172020)

2017

1. oktobrī uzsākta projekta īstenošana.

17. oktobrī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijā pētniece Solvita Pošeiko piedalās sociolingvistes Dr. Gabrielas Hoganas-Brunas (Gabrielle Hogan-Brun) seminārā un diskusijā par multilingvismu Eiropā un valodas ekonomiku.

19.21. oktobrī Kauņā (Vītauta Dižā universitātē) norisinās starptautisks seminārs "Multilingualism and threatened languages in the Baltic region", kur pētniece S. Pošeiko piedalās ar referātu "Languages and their perception in the linguistic landscape of Baltic states".

No 30. novembra līdz 1. decembrim Rēzeknē norisinās 10. starptautiskā latgalistikas konference, kur pētniece Solvita Pošeiko prezentē mutisku referātu "Valodas, zīmes un konteksti: kā savienot, pārmantot, izmantot" (kopā ar prof. S. Lazdiņu).  


2018

13. februārī HZF notiek LU 76. starptautiskās konferences Humanitāro zinātņu sekcijas plenārsēde „Humanitārās zinātnes mums pašiem, valstij, pasaulei", kur pētniece S. Pošeiko piedalās ar mutisku referātu „Pilsētas teksti un to lasīšanas iespējas".

13.17. martā Ovjedo (Spānija) norisinās starptautiska zinātniska konference "Research in Multilingualism: Innovation and Challenges", kur  Solvita Pošeiko prezentē mutisku ziņojumu "Language issues in an innovative Latvian language acquisition".

21.24. martā Freiburgā (Vācija) notiek starptautiska zinātniska konference "Focus on Language 2018. Challenging Language Learning and Language Teaching in Peace and Global Education: From Principles to Practices", kur Solvita Pošeiko prezentē mutisku referātu "Multilingualism in Latvian language acquisition".

2.4. maijā Bernē (Šveice) 10. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "X-scapes" pētniece Solvita Pošeiko prezentē stenda referātu "LL signs as authentic texts in Latvian learning materials".

No 24. jūnija līdz 3. jūlijam Oklendā (Jaunzēlande) norisinās starptautisks sociolingvistu simpozijs "SS22. Crossing borders: South, North, East, West", kur pērniece S. Pošeiko uzstājas ar mutisku referātu "Kai saceja muna baba... 'As my grandmother said...': Mixing of time-space, languages and modalities in Latgalian contemporary folklore on the internet", kā arī prezentē stenda referātu "Language in sociocultural change: the case of the linguistic landscape in the border city of Latvia".

10.11. maijā norisinās Latviešu valodas institūta rīkota starptautiska konference "Onomastikas pētījumi", kur  Solvita Pošeiko uzstājas ar mutisku referātu "Representation of individual, local and global identity in Latvian commercial names (ergonyms)".

1. oktobrī Solvita Pošeiko uzsāk stažēšanos Amerikā.

 Par paveikto no 2017. gada 1. oktobra līdz 2018. gada 31. decembrim plašāk skatīt šeit                               

2019

26.27. aprīlī Sietlā pētniece Solvita Pošeiko piedalās konferencē REECAS (The Ellison Center for Russian, East European and Central Asian Studies) ar referātu ""All foreign languages are equal, but some foreign languages are more equal than others": Languages in the linguistic landscape of the Baltic states".

2.4. maijā Medisonā S. Pošeiko piedalās Skandināvijas studiju organizācijas (Society for the Advancement of Scandinavian Study) rīkotajā ikgadējā konferencē "Closing the Frontiers?" ar mutisku referātu "City texts and how to read them: The case of the Baltic states".

14. jūnijā noslēdzas pētnieces Solvitas Pošeiko stažēšanās Amerikā.                                                             
Par paveikto plašāk skatīt šeit           

2020


***

Publikācijas (20172020)
 • Pošeiko, S., Požarnova, V. (2018). Valodas izvēli ietekmējošie faktori privātajā izglītībā. Valoda – 2018. Valoda dažādu kultūru kontekstā. XXVIII Zinātnisko rakstu krājums. EBSCO. Daugavpils: DU apgāds "Saule", 220.241. lpp.
 • Pošeiko, S. (2018). Lingvistiskās ainavas valodas pārvaldība Latvijā: no teorijas līdz metalingvistiskām sarunām par valodas situāciju publiskajā telpā. Scriptus Manet : humanitāro un mākslas zinātņu žurnāls/ Journal of Humanities and Arts, Nr. 7. Atb. red. Anita Helviga. Liepājas Universitāte. Liepāja: LiePA, EBSCO, 8.38. lpp.
 • Pošeiko, S. (2018). The Linguistic Landscape as a Tool for Mastering and Improving Pragmatic Competence. Laiveniece, D. (ed.). Problems of and Perspectives on Language Acquisition. Cambridge Scholars Publishing, 254265.
 • Pošeiko, S. (2018). Rīgas centra lingvistiskās ainavas izkārtnes 20. gs. pirmajā pusē. Vītola, I. (red., 2018). Dzīves lingvistika. Veltījumkrājums profesoram Jānim Valdmanim. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 145.171. lpp.
 • Pošeiko, S. (2018). Uzņēmumu ārtelpas reklāminformācija ģeosemiotikas kontekstā. Druviete, I. (zin. red.). Nacionālās identitātes sociolingvistiskie aspekti. LU Latviešu valodas institūts, 193.218. lpp.
 • Pošeiko, S. (2018). Multimodāli teksti latviešu valodas apguvē: zināšanām, prasmēm, emocijām. Tagad. Zinātniski metodiskais žurnāls. 1. 2018 (11), 100.112. lpp.
 • ..


Informācija par projektu atrodama arī Latvijas Universitātes mājaslapā