Vēsture


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts (LU LaVI) ir Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša LU pamatstruktūrvienība, LU aģentūras „LU Latviešu valodas institūts” saistību, tiesību, finanšu un tradīciju pārņēmējs.Ar Latvijas Universitātes 2015. gada 26. oktobra Senāta lēmumu Nr. 234 tiek noteikts ar 2015. gada 31. decembri reorganizēt Latvijas Universitātes aģentūru “Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” par Latvijas Universitātes pamatstruktūrvienību „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”.

Latvijas Universitātes 2014. gada 24. novembra Senāta lēmums Nr. 131 (“Par plānotajām izmaiņām LU dibināto aģentūru struktūrā 2015. gadā”) paredz LU zinātnisko institūtu-aģentūru (kas reģistrētas Latvijas zinātnisko institūciju reģistrā) skaita samazināšanu līdz 2015. gada 30. novembrim, tās reorganizējot.

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts" (LU LaVI) - Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša zinātniska iestāde, kas izveidota ar LR Ministru kabineta 2006. gada 17. marta rīkojumu Nr.185 un Latvijas Universitātes Senāta 2006. gada 27. marta lēmumu Nr. 173, reorganizējot valsts bezpeļņas zinātnisko organizāciju „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts".

LU LaVI ir LR Ministru kabineta 1935. gada 1. decembrī dibinātās Latviešu valodas krātuves saistību, tiesību, funkciju, finanšu resursu un tradīciju pārņēmējs.

LU LaVI tiesisko pamatu, pārvaldi, finansēšanas un uzraudzības kārtību nosaka LR Zinātniskās darbības likums un LR Publisko aģentūru likums, institūta nolikums un citi spēkā esoši normatīvie tiesību akti.

Ar LR MK rīkojumu Nr. 185, 17.03.2006. „Par bezpeļņas organizācijas valsts zinātniskās iestādes „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” reorganizāciju” „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu” noteikts reorganizēt par Latvijas Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts”. 

Ar LU Senāta 27.03.2006. lēmumu Nr. 173 no 2006. gada 1. aprīļa „LU Latviešu valodas institūts” pārveidots par Latvijas Universitātes aģentūru „Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts” (turpmāk – Aģentūra) un ir Latvijas Universitātes pārraudzībā esoša zinātniska iestāde. Aģentūra ir Institūta tiesību, saistību, funkciju, mantas un finanšu līdzekļu pārņēmēja (LR MK rīkojums Nr. 185, 17.03.2006.). Zinātniskās institūcijas reģistrācijas apliecība Nr. 151033, izsniegta 10.04.2006. VID nodokļu maksātāja apliecība, sērija NM, Nr. 0181659.