2013. gads


LU Latviešu valodas institūta izdevumi 2013. gadā:

Konferences materiāli

Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi. Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiskās zinātniskās konferences materiāli. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 71. 

Lejuplādēt (pdf)

***


LVDA


Latviešu valodas dialektu atlants. Fonētika. Apraksts, kartes un to komentāri. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.

Satura rādītājs, priekšvārds (pdf)

***


LVG

Latviešu valodas gramatika. Autori: Ilze Auziņa, Ieva Breņķe, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Baiba Ivulāne, Andra Kalnača, Linda Lauze, Ilze Lokmane, Dace Markus, Daina Nītiņa, Gunta Smiltniece, Baiba Valkovska, Anna Vulāne. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 1024.

Satura rādītājs, priekšvārds, nodaļu autori (pdf)

Izdevuma "Latviešu valodas gramatika" atvēršanas svētku foto mirkļi skatāmi institūta mājaslapas sadaļā "Galerijas" (http://www.lulavi.lv/galerijas) un Latvijas Universitātes mājaslapas sadaļā "Fotoarhīvs" (http://foto.lu.lv/arhiivs/2014/b_feb/24/index.html).


***

LVV R

Latvijas vietvārdu vārdnīca. R. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013. - LXXI + 537 lpp. / Sastādījuši: Laimute Balode, Dzintra Hirša, Ojārs Bušs; iekļauti arī materiāli no Jāņa Endzelīna manuskripta. Atbildīgais redak­tors O. Bušs.

Priekšvārds, vārdnīcas struktūra (pdf)


***


Aktuālās tendences terminoloģijas vēsturē

Aktuālas tendences terminoloģijas teorijā un praksē. Rakstu krājums. Sast. Iveta Pūtele. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 176.

Satura rādītājs, priekšvārds (pdf)


***

LL_21

Linguistica Lettica 21. Atb. red. Ojārs Bušs. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013, 304.


Satura rādītājs, titullapas (pdf)


***

BVA Leksika Flora


Baltu valodu atlants = Baltų kalbų atlasas = The Atlas of the Baltic Languages : Leksika = Leksika = Lexis 1 : Flora. 2. papildināts izdevums. / Lietuvių kalbos institutas, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts. Sast. = Sudar. = Ed. by Danguolė Mikulėnienė (Lietuva), Anna Stafecka (Latvija). Rec. = Rec. = Rev. Prof. habil. dr. Zigmas Zinkevičius, Dr. habil. philol. Ojārs Bušs. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013, 568.