„LU Latviešu valodas institūta” pārstāvju dalība starptautiskās dialektologu biedrības (SIDG) organizētajā 7. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā.

„LU Latviešu valodas institūta” pārstāvji piedalījās starptautiskās dialektologu biedrības (SIDG) organizētajā 7. starptautiskajā dialektologu un ģeolingvistu kongresā (VIIth Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics), kas norisinājās 2012. gada 23.–28. jūlijā Vīnē (Austrija).

Foto:
Dr.philol. Liene Markus-Narvila (pirmā no kreisās), Dr.habil.philol. Ilga Jansone, Dr.philol. Anna Stafecka, Dr.philol. Agris Timuška.

Kongresu rīkoja Austrijas dialektālās un onomastikas leksikogrāfijas institūts (Institut für Österreichische Dialekt- und Namenlexika - DINAMLEX). Kongress pulcēja vairāk kā 150 pētniekus no 30 pasaules valstīm.

Kongresa zinātniskā programma bija organizēta darba grupu, lekciju un sekciju sēžu veidā. 3 darba grupās speciālisti iepazīstināja ar ģeogrāfiskās informācijas sistēmu, izlokšņu materiālu vākšanas un dialektālās leksikogrāfijas teorētiskajām problēmām un praktiskiem risinājumiem. Vairākas lekcijas bija veltītas jauniem pētniecības virzieniem un metodēm, piemēram, kognitīvajai lingvistikai, perceptīvajai dialektoloģijai, dialektometrijai, variatīvajai pragmatikai u.tml.

„LU Latviešu valodas institūta" vadošā pētniece Dr.habil.philol. Ilga Jansone referēja par leksēmas „ceļš" konceptu augu nominācijā, plašāk analizējot ceļteku ģints (Plantago) augu sugu nosaukumu daudzveidību, - „Ceļš ('Weg') als Benennungskonzept bei Pflanzennamen in den baltischen Sprachen", secinot, ka Plantago nosaukumu ar leksēmu „ceļš" kvantitāte latviešu un Baltijas jūras somu valodās varētu būt saglabājusies liecība par to posmu, kad notika baltu un somugru cilšu saplūšana, tādējādi šis fakts palīdzētu izskaidrot analogu nosaukumu trūkumu lietuviešu valodā.

Vadošā pētniece Dr.philol. Anna Stafecka referātā „„Atlas of the Baltic languages": Thematic groups of vocabulary" analizēja „Baltu valodu atlanta" leksiski semantiskās grupas un radniecīgo leksēmu izplatību Baltu valodās.

Dr.philol. Lienes Markus-Narvilas prezentācijas temats bija „Lettishe dialektale Lexikographie - Ergebnisse und Aussichten", kur referente stāstīja par latviešu dialektālās leksikogrāfijas attīstību, tai skaitā vārdnīcu iedalījuma pamatprincipiem un pašām vārdnīcām (piemēram, S.Raģes, E.Kagaines „Ērģemes izloksnes vārdnīcu" (1977-1978), A.Reķēnas „Kalupes izloksnes vārdnīcu" (1998), E.Ādamsona, E.Kagaines „Vainižu izloksnes vārdnīcu" (2000), kā arī vienu no nozīmīgākajiem 21.gs. darbiem „Latviešu izloksnes vārdnīcu. Prospektu" (2005).), kā arī pievērsa klausītāju uzmanību dažiem būtiskākajiem latviešu leksikogrāfijas darbiem: G.Manceļa vārdnīcai „Lettus" un K.Mīlenbaha, J.Endzelīna „Latviešu valodas vārdnīcai" un tās papildinājumiem, ko sagatavojuši J.Endzelīns un E.Hauzenberga un sniedza ieskatu tematisko, populārzinātnisko un aspektu vārdnīcu klāstā, kas tapušas gan ārzemēs, gan Latvijā, iezīmējot latviešu dialektālās leksikogrāfijas nākotnes attīstības iespējas.

Pētnieks Dr.philol. Agris Timuška savā referātā „Zum Stand der Geolinguistik im Baltikum: Eine Fallstudie" raksturoja ģeolingvistikas attīstību Latvijā un Lietuvā no pirmsākumiem līdz mūsdienām un vispārīgi iepazīstināja interesentus ar izdevumu „Baltu valodu atlants. Prospekts" (Rīga/Viļņa, 2009).

Kongresa dalībniekiem par godu tika rīkota svinīga pieņemšana Vīnes rātsnamā, kā arī dota iespēja klātienē iepazīties ar DINAMLEX institūta darbu. Kongresa kultūras programmu kuplināja ekskursija uz Burgenlandi, lai izzinātu šīs Austrijas provinces vēstures, ģeogrāfijas un kultūras īpatnības.

Kongresa noslēgumā ar svinīgu ceremoniju tika atzīmēta simtgade kopš „Austrijas Bavāriešu dialekta vārdnīcas" izveides sākuma. To vainagoja vārdnīcas elektroniskā varianta nodošana atklātībai.

Dalība kongresa darbā bija svarīga starptautisko zinātnisko kontaktu uzturēšanas un atjaunošanas nolūkā, it īpaši aktuālās informācijas nepastarpinātai iegūšanai par dialektoloģijas un ģeolingvistikas attīstības tendencēm citās pasaules valstīs.


***

Kongresa vietne internetā: http://sidg.oeaw.ac.at/  (skatīta 31.07.2012.).

„Austrijas Bavāriešu dialekta vārdnīcas" projekta vietne internetā:
http://wboe.oeaw.ac.at/projekt/beschreibung  (skatīta 31.07.2012.).

Vietne, kur atrodama informācija par Burgenlandi:
http://en.wikipedia.org/wiki/Burgenland  (skatīta 31.07.2012.).


***

Pasākums fotogrāfijās:

SIDG_2012_2

Referē "LU Latviešu valodas institūta" pētnieks Dr.philol. Agris Timuška. (I.Jansones foto)SIDG_2012_4

Referē "LU Latviešu valodas institūta" vadošā pētniece Dr.philol. Anna Stafecka. (I.Jansones foto)SIDG_2012_5

Par DINAMLEX darbu stāsta institūta direktore Ingeborga Geijere (Ingeborg Geyer). (I.Jansones foto)
SIDG_2012_6

Par DINAMLEX darbu stāsta institūta direktore Ingeborga Geijere (Ingeborg Geyer). (I.Jansones foto)
SIDG_2012_7

Dr.philol. Agris Timuška DINAMLEX institūtā pie papildinājumu kartotēkas. (I.Jansones foto)


Informācijai: nākamais starptautiskais dialektologu un ģeolingvistu kongress notiks 2015. gadā Famagustā (Ziemeļkipra).Materiāls sagatavots pēc kongresa dalībnieku iesniegto pārskatu ziņām.

atpakaļ