Izdevuma "Latviešu valodas gramatika" atvēršanas svētki

Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 141. dzimšanas dienas atceres konferences „Valoda mūsdienās, mūsdienīgums valodā” ietvaros ceturtdien, 20. februārī, plkst. 16.00 Rīgas Latviešu biedrības nama Baltajā zālē notiks LU Latviešu valodas institūta izdevuma „Latviešu valodas gramatika” atvēršanas svētki.

Tā kā ir pagājuši vairāk nekā 50 gadi kopš Latvijā tika izdota akadēmiskā gramatika („Mūsdienu latviešu literārās valodas gramatika” I sēj. 1959. g., II sēj. 1962. g.), bet valoda un valodniecības teorija šajā laikā ir attīstījusies un mainījusies, bija nepieciešamība pēc jauna latviešu valodas gramatikas izdevuma, kurā būtu apkopoti latviešu valodnieku šajā laika posmā veikto daudzo teorētisko un praktisko pētījumu rezultāti. Jaunā akadēmiskā gramatika tapusi ar Valsts pētījumu programmu „Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un kultūru” un „Nacionālā identitāte (valoda, Latvijas vēsture, kultūra un cilvēkdrošība)”, Latvijas Universitātes un Latvijas Zinātnes padomes finansiālu atbalstu.

Latviešu valodas gramatikā iztirzātas mūsdienu, resp., pašreizējās vai pēdējo gadu desmitu, galvenokārt normētās jeb literārās valodas parādības, ņemot vērā tās pastāvēšanu kā rakstu, tā mutvārdu formā. Lai pilnīgāk un vispusīgāk atklātu valodas formu sistēmu, tās formālās struktūras, latviešu valodas gramatikas aprakstā iekļauta arī fonētika, fonoloģija un morfonoloģija, jo valoda nevar pastāvēt bez runas formas un bez šo patstāvīgo valodniecības nozaru jautājumu izpētes nav iespējams vispusīgi aplūkot daudzas morfēmikas, vārddarināšanas, morfoloģijas un sintakses parādības.

Gramatika izstrādāta LU Latviešu valodas institūtā, piesaistot kā Latvijas Universitātes, tā arī citu augstskolu akadēmisko personālu. Latviešu gramatikas autori pamatojas uz saviem latviešu valodas piemēru vākumiem un datu bāzēm, gramatisko parādību skaidrojumos izmantojot citos publicētajos darbos un internetā atrodamos latviešu valodas faktu materiālus, lai pēc iespējas pilnīgāk atklātu un aprakstītu latviešu valodas gramatiskās struktūras. Par latviešu valodas datu bāzes avotiem tiek izmantoti dažādu stilu teksti (galvenokārt no daiļliteratūras, plašsaziņas līdzekļiem un lietišķajiem rakstiem) no 20. gadsimta 20.–30. gadiem līdz mūsdienām. 


Grāmatu iespējams iegādāties LU Akadēmiskā apgāda grāmatnīcā Raiņa bulvārī 19.Skatīt arī http://www.lulavi.lv/izdevumi/2013-gads.  atpakaļ