Projekta „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva” aktualitātes

LU Latviešu valodas institūta pētniece Dr. philol. Solvita Pošeiko īsteno savu pēcdoktorantūras projektu „Pilsētu lingvistiskā ainava kā daudzpusīgs resurss Baltijas valstīs: valodnieka, uzņēmēja un studenta perspektīva”. Projekta mērķis – pilnveidojot zināšanas par Lingvistiskās ainavas izpētes teorijām un metodoloģiju un popularizējot lingvistiskās ainavas pētījumu praktisko izmantojumu, attīstīt valodniecības zinātnisko domu Latvijā un šīs lingvistiskās zināšanas pārnest uz izglītību un ekonomiku.Projekta īstenošanas termiņš: 01.10.2017.–30.09.2020.

2019. gada janvārī pagājuši projekta 16 mēneši, kas ir aizvadīti zinātniski piesātināti. 

  • Studēta jaunākā zinātniskā literatūra par sociolingvistikas, valodas apguves un socio-onomastikas jautājumiem.
  • Līdztekus teorētisko zināšanu uzkrāšanai iegūti pētījuma avoti: nofotografētas 3067 valodas zīmes no vairākām Latvijas pilsētām un pierakstītas 38 intervijas ar valodas speciālistiem u.c., veikta latviešu valodas mācību grāmatu (1991–mūsdienas) kontentanalīze. 
  • Sagatavoti un starptautiskās zinātniskās konferencēs prezentēti 11 mutiski referāti un 2 stenda referāti, publicēti 4 zinātniski raksti, 7 tēzes, 3 publikācijas iesniegtas un apstiprinātas publicēšanai. 
  • Sagatavotā un iesniegtā nodaļa par valodas pārvaldības daudzpusīgu izpēti šobrīd tiek starptautiski recenzēta, lai to iekļautu Peter Lang izdevniecības kolektīvā monogrāfijā.
  • Pavisam drīz tiks pabeigts populārzinātnisks uzziņu līdzeklis „Ceļvedis pilsētas tekstu izpētei”.

Viss iepriekš minētais ir produktīva augsne zinātniskās monogrāfijas „Pilsētu lasāmā grāmata: lingvistiskās ainavas tekstu valoda, saturs un forma” izstrādei.


Plašāk sadaļā http://www.lulavi.lv/petijumi-projekti-


(Materiālu sagatavojusi projekta vadītāja un izpildītāja Dr. philol. Solvita Pošeiko)Informācija par pēcdoktorantūras projekta gaitu un rezultātiem ir pieejama arī Latvijas Universitātes mājaslapā: https://www.lu.lv/zinatne/programmas-un-projekti/es-strukturfondi/1112pasakums-pecdoktoranturas-petniecibas-atbalsts-1karta/pilsetu-lingvistiska-ainava-ka-daudzpusigs-resurss-baltijas-valstis-valodnieka-uznemeja-un-studenta-perspektiva/ 

atpakaļ